Att söka bidrag

Här nedan kan du ladda hem ett informationsblad om Byggrådet i koncentrerad form. 

 

Vem kan söka stöd från Byggrådet?

Högskolor och universitet med samhällsbyggnadsininriktad forskning eller utbildning i södra Sverige. Med samhällsbyggnad avses, exempelvis hus- och anläggningsteknik, installationer, arkitektur, förvaltning, byggmaterial, energi & miljö, byggnadsekonomi, stadsbyggnad med mera.

Till vad kan man söka stöd från Byggrådet?

Den enskilt viktigaste faktorn för att erhålla stöd från Byggrådet är samverkan mellan näringsliv och högskola. Kontakta Corfitz Nelsson på Sveriges Byggindustrier (corfitz.nelsson@sverigesbyggindustrier.se, 040-35 26 42) för att diskutera om ert projektuppslag är lämpligt för en ansökan till Byggrådet, några exempel på vad Byggrådet kan lämna stöd till finns nedan.  

 • Aktiviteter som skall främja grundutbildningen på universitet och högskola med verksamhet enligt ovan. 
 • Delfinansiering av forskningsprojekt. 
 • Finansiering av förstudier i syfte att söka större projektanslag.
 • Finansiering av aktiviteter i syfte att överföra forskningsrön till näringslivet.
 • Student- och läraraktiviteter i syfte att främja kontakter mellan högskola och näringsliv.
 • Mikrostöd för att utveckla idéer och koncept till projekt. 
När kan man söka stöd från Byggrådet?

Ansökningar kan göras löpande och beslut som eventuellt stöd fattas vid Byggrådets styrelsemöten. 

 

Projektbidrag

För att ansöka om ekonomiskt bidrag till projekt, måste en projektbeskrivning skickas till Byggrådet. Denna skall innehålla:

Bakgrund

Syfte
Projekt- och tidplan
    Start- och sluttid
    Vilka moment ingår i projektet
Organisation
    Kontaktuppgifter för sökande
    Vem utför projektet
    Ev. styr/referensgrupp (namngiven)
Redovisning
    Hur skall resultaten redovisas? Av vem? Till vem? Vilka aktiviteter?
Ekonomi
   Kostnader, sökt belopp och övriga intäkter/finansiering

 

Maila ett digitalt exemplar till  ansok@byggradet.se. Byggrådet behandlar ansökningar löpande och fattar beslut under kommande styrelsemöte. Byggrådet kommer att skicka tillbaka ansökningshandlingar som ej är kompletta. 

Utvecklingsprojekt (för att såväl utveckla branschen som skolan) och projekt som innehåller förslag om spridning till branschens aktörer ses välvilligt på. Ansökan för t.ex. löpande utgifter, lönekostnader, resebidrag eller ren materialanskaffning brukar ej beviljas bidrag.

 

Mikrostöd – möjlighet för medlemsföretag och forskare att söka stöd för idé- och konceptutveckling

Byggrådet ger nu möjlighet för såväl medlemmar som högskola och universitet att söka mikrostöd för idé- och konceptutveckling. Syftet är att underlätta för näringsliv och forskare att utveckla idéer och koncept till färdiga projektplaner. Exempel på aktiviteter som kan kvalificera sig för mikrostöd:

 • Utveckla en idé till ett koncept.
 • Förstudier av olika slag.
 • Validering av idéer och koncept för att se om dessa kan leda till fortsatt utveckling.
 • Utveckla ett koncept till en färdig projektplan.
 • Högskola/universitet som själva eller i samverkan med företag inom samhällsbyggnadssektorn vill skriva en större ansökan om forsknings- och utvecklingsmedel (fleråriga projekt).

Kriterier för ansökan av mikrostöd:

 • Mikrostöd kan sökas av medlemsföretag i Byggrådet eller av högskola/universitet med verksamhet inom samhällsbyggnadsområdet.
 • Beslut om eventuellt mikrostöd fattas löpande vid Byggrådets styrelsemöten.
 • Riktlinjen är maximalt 30 000 kr per ansökan.
 • Byggrådets styrelse förbehåller sig rätten att bedöma huruvida ansökan kvalificerar sig för mikrostöd eller vanligt projektstöd.
 • Ansökan avseende mikrostöd med innehåll enligt nedan skickas till Byggrådet: ansok@byggradet.se. 
           Bakgrund
           Förväntade effekter av mikrostödet
           Start- och sluttid
           Vilka moment ingår i utredningen
           Kontaktuppgifter för sökande
           Vem utför projektet
           Sökt belopp
 

Projekt som erhåller mikrostöd behöver ej avlägga fullständig slutrapport utan bara skicka en redovisning som skall innehålla:

 • Hur stödet använts.
 • Vilka effekter/resultat stödet har gett (exempelvis att man erhållit ett större projektanslag). 

 

Utveckla grundutbildningen med stöd från Byggrådet

Grundbulten för en långsiktig kompetensförsörjning av byggsektorn är en gedigen grundutbildning på universitet och högskolor. Högskolor och universitet som vill utveckla grundutbildning inom samhällsbyggnadsområdet kan nu söka stöd från Byggrådet för detta ändamål. Syftet med eventuella projektmedel för insatser i grundutbildningen är att dessa skall leda till varaktiga effekter. Exempel på sådant som kan vara aktuellt för stöd från Byggrådet är:

 • Aktiviteter som långsiktigt och varaktigt skall bidra till högre kvalitet och mer relevant innehåll i grundutbildningen på universitet och högskolor.
 • Aktiviteter i syfte att överföra kunskap från forskning och utveckling till grundutbildningen.
 • Student- och läraraktiviteter i syfte att varaktigt främja kontakter mellan högskola och näringsliv.

 

Rekvisition av beviljade medel

För exempel på hur rekvisition av beviljat bidrag skall ske, se dokumentet här nedan  eller kontakta Byggrådets sekreterare. Om projektet inte utvecklas på sätt som angivits i ansökan och Byggrådets beslut, kan Byggrådet stoppa utbetalning av beslutat belopp, eller återkräva redan utbetalt belopp.

I grunden vill vi ha en REKVISITION med en text ungefär så här;

Härmed rekvireras (delutbetalning / slutbetalning) av beviljat bidrag om xxxx kr för projektet
RUBRIK där projektets ”namn” framgår.
Beloppet insättes på konto xxxxx (ev. ytterligare märkning / specificering)
Plus ett UNDERTECKNANDE av den sökande.

Rekvisition kan göras löpande. Byggrådet innehåller 30 % av beslutat belopp tills projektet slutrapporterats. 

 

Slutrapportering

När projektet är klart gäller, som det angetts i ”beviljandebeslutet”, att vi för att kunna presentera hela resultatet på vår hemsida för Byggrådets medlemmar önskar hela forskningsrapporten, (eller annan projektrapport) ex.vis som en länk till en PDF-fil.

Kontakt

Postadress: Box 186, 201 21 Malmö
Telefon: 040-35 26 42, 072-543 50 15
Besöksadress: Navigationsgatan 1A
Telefax: 040-30 27 89
E-post: corfitz.nelsson@bygg.org
Org.nr: 84605-4755