Stadgar.

STADGAR
Antagna 18 mars 1997, reviderade 25 april 2017

§ 1.
Föreningens namn är
Byggrådet – Föreningen för samverkan mellan byggsektorn och högskolorna

§ 2.
Föreningens syften är

 • att främja kontakterna mellan medlemmarna och högskolorna,
 • att genom en långsiktig satsning i samverkan mellan industri,
 • högskolorna och myndigheter i södra Sverige arbeta för att erforderliga resurser ställs till förfogande för en kvalificerad forskning och utbildning vid högskolorna,
 • att främja rekrytering av kvalificerade lärare och forskare till högskolorna,
 • att främja duktiga studenters intresse för högskoleutbildningen,
 • Att främja bygginriktad högskoleutbildning och byggbranschens ställning i samhället.

§ 3.
Medlemmar
Som medlem i föreningen kan antas företag, myndigheter, organisationer och personer som vill främja föreningens syften och som åtar sig att fullgöra de förpliktelser som är förbundna med dess stadgar.

Frågan om antagande av nya medlemmar samt uteslutning av medlem beslutas av styrelsen. 

§ 4.
Avgifter

Föreningens medlemmar erlägger en årsavgift som fastställs på stämman. Dessa avgifter avses att täcka kostnader för föreningsverksamheten.

§ 5.
Bidrag till projektverksamheten
Medlem skall årligen till den av föreningen bedrivna projektverksamheten lämna ett ekonomiskt bidrag som uppgår till ett halvt basbelopp.

Bidragen jämte eventuell avkastning av dessa skall oavkortat användas till projektverksamheten som föreningen beslutar. Bidragen skall i föreningens bokföring redovisas separat d v s skild från föreningens ekonomi i övrigt.

§ 6.
Stämma

Föreningens medlemmar samlas årligen till ordinarie stämma att hållas under kalenderårets första halvår och till extra stämma när styrelsen finner detta önskvärt. Tid och plats för stämma beslutas av styrelsens ordförande. Kallelse skall utsändas tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Varje medlem har en röst. 

På ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
 2. Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
 3. Stämmans behöriga utlysande.
 4. Styrelsens förvaltningsberättelse med årsredovisning för senaste verksamhetsåret.
 5. Revisionsberättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie stämma.
 8. Val av två revisorer, varav en auktoriserad revisor.
 9. Val av två ledamöter till valberedningen.
 10. Fastställande av medlemsavgift.
 11. Fastställande av budget för nästkommande år samt programplaner för löpande tre årsperioder.

§ 7.
Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst sju och högst nio ledamöter. Av dessa skall två vara representanter för högskolorna. Dock skall majoriteten i styrelsen representeras av medlemmar. Mandattiden skall normalt vara två år, dock bör vid föreningens start halva antalet ledamöter väljas endast för ett år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse minst två gånger om året. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter, däribland ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.

Beslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vidsammanträde föres protokoll, som justeras av mötets ordförande och   ytterligare en deltagande ledamot. Samtliga protokoll skall delges föreningens medlemmar.

§ 8.
Ekonomisk förvaltning
Arbets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1.1 - 31.12. Förvaltningen skall   granskas av revisorerna, som skall avge en särskild revisionsberättelse.

 § 9.
Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid ordinarie stämma. I beslutet skall delta medlemmar representerande minst två tredjedelar av samtliga medlemmars röster.

§ 10.
Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas på ordinarie stämma och skall ha upptagits som en särskild punkt på dagordningen vid kallelse till stämman.
I beslutet skall delta medlemmar representerande två tredjedelar av samtliga medlemmars röster. Skulle föreningens verksamhet upphöra, skall dess  kvarvarande tillgångar disponeras för i §2 angivet ändamål på sätt som stämman beslutar.

Stadgarna är fastställda vid årsmöte den 18 mars 1997.

Nils-Rune Andreasson

Kontakt

Postadress: Box 186, 201 21 Malmö
Telefon: 040-35 26 42, 072-543 50 15
Besöksadress: Navigationsgatan 1A
Telefax: 040-30 27 89
E-post: corfitz.nelsson@bygg.org
Org.nr: 84605-4755